หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ:-

วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีความรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจมั่นคง   ชุมชนเข้มแข็ง 
เมืองเกษตรกรรมควบคู่กับการพัฒนาแบบสมดุล 
สิ่งแวดล้อมสะอาดและภูมิทัศน์สวยงาม” 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

 1. ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเดิมที่เป็นปัญหาอยู่ ให้มีสภาพที่ดีสมบูรณ์ สามารถใช้การได้เป็นอย่างดี ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นได้แก่ ถนน ท่อ/ทางระบายน้ำ ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วน ตลอดจนปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 2. เพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่ ระบบโรงเรียน อนุรักษ์และส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และส่งเสริมด้านการกีฬาแก่เด็กและเยาวชน
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ป้องกันปัญหายาเสพติด มีการป้องกันและระงับอัคคีภัย ต้องการให้ประชาชนในตำบลทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 4. มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ตามความสนใจมี การพัฒนาระบบการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม จัดหาตลาดกลางเพื่อจำหน่าย 
 5. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน โดยการจัดซื้อจัดหา ก่อสร้างให้เพียงพอ ทันสมัย เหมาะสม 
 6. การสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์ จัดให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ลดปริมาณขยะ 

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง