หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ:-

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นายสงเคราะห์ นิธุรัมย์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวปัญจมาภรณ์ ทองยอน

  ครู ศพด. วัดศรีภูมิวนาราม

 • thumbnail

  นางโสภิต เสียมราช

  ครู ศพด. วัดประชาศัทธาธรรม

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน เข็มดี

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอุไรวรรณ เพื่อนรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวเจนจิรา เพื่อนรัมย์

  พนักงานจ้างเหมา (ผู้ดูแลเด็ก)

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุรีรัตน์ พายนรินทร์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวอนงค์ หมู่ทอง

  พนักงานจ้างเหมา (ผู้ดูแลเด็ก)

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง