หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ:-

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  จ่าเอกสุพรรณ นักบุญ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางสาวพิชามญธุ์ พลงาม

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิลัดดา คะชุนรัมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกสุพรรณ นักบุญ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาวุโส

 • thumbnail

  นายวิษณุ พินิจรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนรัมย์

  ภารโรง

 • thumbnail

  นางศศิประภา พวงยอด

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี ขวัญศิวิไลย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายชานน พินิจรัมย์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายเด่น พะนิรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายธนโชติ ชิงชัยชนะ

  คนงานทั่วไป

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง