หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางสาวพิชามญธุ์ พลงาม

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิลัดดา คะชุนรัมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเพชรไพลิน โฆษิตธนสาร

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกสุพรรณ นักบุญ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายวิษณุ พินิจรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนรัมย์

  ภารโรง

 • thumbnail

  นางศศิประภา พวงยอด

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี ขวัญศิวิไลย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายชานน พินิจรัมย์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายเด่น พะนิรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายธนโชติ ชิงชัยชนะ

  คนงานท่ั่วไป