หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสิริวัฒน์ สวัสดิกิจจานนท์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  สายด่วน 0862440598

 • thumbnail

  นายวิลาศ นิวอนรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  สายด่วน 0610438458

 • thumbnail

  นายเสรี พิศเพ่ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  สายด่วน 0933209597

 • thumbnail

  นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

  สายด่วน 0947932461

 • thumbnail

  นายสงเคราะห์ นิธุรัมย์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

  สายด่วน 0960380117

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง