หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายชลอ ชิงชัยชนะ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายสงบ อยู่สุข

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ กมลรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายพน พิศเพ่ง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายไกรยนันต์ พินิจรัมย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ชิงชัยชนะ

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายวรรณะ ตรีวิเศษ

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายอนันต์ ศัตรูพินาศ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายอนุสิษฐ อรุณรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางเนตรนภา ทองยอน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางภัคจิรา เพื่อนรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายวิจิตร โกติรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายธัญพิสิษฐ์ สำรวมจิต

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายบุญมี รัตนดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ จิตโชติ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสมพาน เพื่อนรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเหลือง ทองเหมาะ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายจุมพล พะนิรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายปัญญา ผลเจริญ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายไพฑูลย์ ปัญญาเดชานนท์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายไพฑูลย์ ปัญญาเดชานนท์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางวัชนันท์ วิโรจน์รัตนกุล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายยุทธนา ชัยชุมพล

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวแสงแข กิ่งแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางสาวพิชามญธุ์ พลงาม

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิลัดดา คะชุนรัมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเพชรไพลิน โฆษิตธนสาร

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกสุพรรณ นักบุญ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายวิษณุ พินิจรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนรัมย์

  ภารโรง

 • thumbnail

  นางศศิประภา พวงยอด

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี ขวัญศิวิไลย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายชานน พินิจรัมย์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายเด่น พะนิรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายธนโชติ ชิงชัยชนะ

  คนงานท่ั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางวัชนันท์ วิโรจน์รัตนกุล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางนิรชา อินทรสด

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวคณิศร ปัดถานัง

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาทิพย์ กิ่งแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวพัชรี อยู่สุข

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายยุทธนา ชัยชุมพล

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวปัญจมาภรณ์ ทองยอน

  ครู ศพด. วัดศรีภูมิวนาราม

 • thumbnail

  นางโสภิต เสียมราช

  ครู ศพด. วัดประชาศัทธาธรรม

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน เข็มดี

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอุไรวรรณ เพื่อนรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุพสร แสนกล้า

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวกชพร พิศกลาง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญแข คำนัน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางวนิดา ระฆังทอง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวแสงแข กิ่งแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวญาตาวี ชมบุญ

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นายสรศักดิ์ รสหอม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน