หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวปัญจมาภรณ์ ทองยอน

  ครู ศพด. วัดศรีภูมิวนาราม

 • thumbnail

  นางโสภิต เสียมราช

  ครู ศพด. วัดประชาศัทธาธรรม

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน เข็มดี

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอุไรวรรณ เพื่อนรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุพสร แสนกล้า

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวกชพร พิศกลาง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญแข คำนัน

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางวนิดา ระฆังทอง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก