หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.   ด้านกายภาพ
      1.1    ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  ตั้งอยู่บ้านศรีภูมิ  หมู่ที่ 1  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกระสัง  ห่างจากอำเภอกระสัง  ประมาณ  15  กิโลเมตร  มีพื้นที่ครอบคลุม  9  หมู่บ้าน  มีพื้นที่  31.60  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ  22,368  ไร่ ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม 2539 
อาณาเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ               ติดต่อกับตำบลห้วยสำราญ  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลชุมแสง  และตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลกันทรารมย์  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก            ติดต่อกับตำบลเมืองไผ่  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์             
      1.2    ลักษณะภูมิประเทศ
             ลักษณะภูมิประเทศตำบลศรีภูมิเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมสำหรับทำนา  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  คือ  ห้วยจะบก  ไหล่ผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก  และเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มทำให้บางปีมีน้ำท่วม  เช่น  บริเวณ  หมู่ที่ 1  บ้านศรีภูมิ  หมู่ที่ 2  บ้านไทรปวน  หมู่ที่ 3  บ้านโคกสูง  และหมู่ที่ 4  บ้านตะแบก
      1.3    ลักษณะภูมิอากาศ
              ลักษณะภูมิอากาศของตำบลศรีภูมิ  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดอยู่ใน
ลักษณะภูมิอากาศ  แบบมรสุมเขตร้อน  ซึ่งแบ่งได้  3  ฤดู  คือ  ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  สำหรับฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  ซึ่งจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว
1.4    ลักษณะของดิน
      สภาพดินในที่ดอนเป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย
1.5    ลักษณะของแหล่งน้ำ
             แหล่งน้ำธรรมชาติ
 - หนองช้างตาย         หมู่ที่ 3   
 - หนองกะทะ           หมู่ที่ 7 
 - หนองอาบี             หมู่ที่ 7
 - หนองสวาย           หมู่ที่ 3, 6  และหมู่ที่ 9
             แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 - ฝาย         1 แห่ง
 - สระน้ำ     55 แห่ง
 - ระบบประปาหมู่บ้าน            4 แห่ง
 - บ่อน้ำตื่น           187 แห่ง
 - บ่อโยก 25 แห่ง
1.6    ลักษณะของไม้และป่าไม้
             เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากในตำบลเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการทำนา  พื้นที่ในตำบลมีทรัพยากรป่าไม้   เพียง  564  ไร่   แต่จะมีไม้บางชนิด  เช่น  ยูคาลิปตัส  ไม้ท้องถิ่น  ไม้ประโยชน์ใช้สอย ซึ่งราษฎรปลูกไว้เพื่อใช้ ประโยชน์ตามท้องไร้ปลายนา
2.   ด้านการเมือง/การปกครอง
      2.1    เขตการปกครอง   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ดังนี้
 
ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ  -  นามสกุล ตำแหน่ง
หมู่ที่ 1  บ้านศรีภูมิ นายบัณฑิต   เรืองศิริ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2  บ้านไทรปวน นายเสมอ   เพื่อนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3  บ้านโคกสูง นายอดิศร   ผลเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4  บ้านตะแบก นายสุบิน  เพิ่มนิตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5  บ้านตาฮ้อ นายสุติ   โพดรัมย์  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6  บ้านกำเปร นายกิตติศักดิ์   กมรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7  บ้านติม นายศักดิ์ชัย   พะนิรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8  บ้านขาม นายสำเริญ     แย้มรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9  บ้านโคกสูงใต้ นายชอบ     ผลเจริญ กำนันตำบลศรีภูมิ
 
 
ที่มา  :  งานนโยบายและแผน  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
          ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2559 
 
      2.2    การเลือกตั้ง
    โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  ประกอบ
ด้วยองค์กร  2  องค์กร คือ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และฝ่ายบริหาร
-  สภาตำบล  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาตำบลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน 18 คน
มีหน้าที่ตราข้อบัญญัติ  อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด  และตรวจสอบควบคุม
การทำงานของฝ่ายบริหาร
-  ฝ่ายบริหาร คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  เป็นผู้
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 ลำดับที่ ชื่อ  -  นามสกุล ตำแหน่ง
ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
1 นายชลอ  ชิงชัยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
2 นายสงบ  อยู่สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
3 นายประสิทธิ์  กมลรัมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
4 นายพน   พิศเพ่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
1 นายไกรยนันต์  พินิจรัมย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ 
2 นายสมศักดิ์   ชิงชัยชนะ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
3 นายอัครเดช   มโนธรรม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
4 นายอนุสิษฐ   อรุณรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 1
5 นายอนันต์   ศัตรูพินาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 1
6 นางภัคจิรา  เพื่อนรัมย์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 2
7 นางเนตรนภา  ทองยอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 2
8 นายวิจิตร  โกติรัมย์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 3
9 นายทินกร   เพิ่มฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 3
10 นายเบียน   พินิจรัมย์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 4
11 นายธัญพิสิษฐ์ สำรวมจิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 4
12 นายบุญมี   รัตนดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 5
13 นางเยาวลักษณ์  จิตโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 5
14 นางสมพาน  เพื่อนรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 6
15 นายสมกิจ  พันธุ์วิชาติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 7
16 นายเลือง  ทองเหมาะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 7
17 นายจุมพล  พะนิรัมย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 8
18 นายปัญญา   ผลเจริญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 9
19 นายวรรณะ   ตรีวิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  หมู่ที่ 9

3.   ประชากร
      3.1    ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
 
 
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
(หลัง)
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านศรีภูมิ 114 229 248 477
หมู่ที่ 2 บ้านไทรปวน   94 222 223 445
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง 192 369 385 754
หมู่ที่ 4 บ้านตะแบก 140 272 308 580
หมู่ที่ 5 บ้านตาฮ้อ 97 232 255 487
หมู่ที่ 6 บ้านกำเปร    66 163 166 329
หมู่ที่ 7 บ้านติม   93 182 184 366
หมู่ที่ 8 บ้านขาม 109 202 218 420
หมู่ที่ 9 บ้านโคกสูงใต้ 126 298 345 643
รวม 1,031 2,169 2,332 4,501
 
ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบียน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ข้อมูล  ณ  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2559
 
 
3.2    ช่วงอายุและจำนวนประชากร
จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันสำรวจ  จำแนกตาม  ช่วงอายุ  ดังนี้
 
ช่วงอายุประชากร
จำนวนเพศชาย
(คน)
จำนวนเพศหญิง
(คน)
จำนวนรวม
(คน)
คิดเป็นร้อยละ
(%)
น้อยกว่า 1 ปีเต็ม
1 ปีเต็ม – 2 ปี
3 ปีเต็ม – 5 ปี
6 ปีเต็ม – 11 ปี
12 ปีเต็ม – 14 ปี
15 ปีเต็ม – 17 ปี
18 ปีเต็ม -25 ปี
26 ปีเต็ม – 49 ปี
50 ปีเต็ม – 60 ปี
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป
31
51
86
150
89
113
326
822
276
223
22
54
72
168
117
103
333
856
278
325
53
105
98
318
206
216
659
1,678
554
548
1.19
2.36
2.20
7.17
4.64
4.87
14.85
37.83
12.49
12.35
รวมทั้งหมด 2,065 2,328 4,435 100
 
ที่มา  :  สำนักบริหารการทะเบียน  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  ข้อมูล  ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
หมายเหตุ  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้  อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน

 
สภาพทางสังคม                                                                                                                   
      4.1    การศึกษา
             4.1.1  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้
                     1)  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี  หมู่ที่ 1  บ้านศรีภูมิ
                     2)  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี  หมู่ที่ 8  บ้านขาม
             4.1.2   โรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน  1  แห่ง  ดังนี้
                     1)  โรงเรียนบ้านโคกสูง  หมู่ที่ 3  บ้านโคกสูง
             4.1.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้
                     1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีภูมิวนาราม  หมู่ที่ 1  บ้านศรีภูมิ
                     2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาศรัทธาธรรม  หมู่ที่ 3  บ้านโคกสูง
 
 
      4.2    สาธารณสุข
             4.2.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภูมิ  จำนวน 1  แห่ง
4.2.2  สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน  จำนวน  9  แห่ง
      4.3    อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  อยู่ในเขตรับผิดชอบของสถานีตำรวจ  ตำบลลำดวน  และ
ศูนย์อำนวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
      4.4    ยาเสพติด
4.4.1  ผู้เสพสารเสพติด ที่ได้รับการบำบัด  จำนวน  20  คน
4.5   การสังคมสงเคราะห์  
4.5.1  ผู้สูงอายุ       จำนวน  488  คน
4.5.1  ผู้พิการ        จำนวน  147  คน
4.5.3  ผู้ป่วยเอดส์  (HIV) ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว  จำนวน  3  คน
4.5.4  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุน  เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
5.   ระบบบริการพื้นฐาน
      5.1    การคมนาคมขนส่ง
             -   ถนน คสล.                    จำนวน    35     สาย
             -   ถนน ลาดยาง                 จำนวน     3     สาย
             -   ถนนลูกรัง/ดิน                จำนวน    75     สาย
             -   สะพาน   คสล.               จำนวน     1      สาย
      5.2    การไฟฟ้า
              ตำบลศรีภูมิ  ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระสัง  มีไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  และกำลังพัฒนาและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร  ไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึง
      5.3    การประปา    จำนวน   6  แห่ง
          5.3.1  ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง   หมู่ที่    1 , 4 , 5 ,  7 , 8
          5.3.2  ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่    หมู่ที่    3
      5.4    โทรศัพท์
             ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ  โทรศัพท์เคลื่อนที่    
มีใช้เป็นส่วนมาก
      5.5    ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  ครุภัณฑ์
              หอกระจายข่าว / เสียง    มีทุกหมู่ 

ระบบเศรษฐกิจ
6.1    การเกษตร   
ประชากรในเขตตำบล  ร้อยละ 70  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  ดังนี้
-  อาชีพเกษตรกรรม   ร้อยละ       70  ของจำนวนประชากรทั้งหมด        
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์      ร้อยละ       13  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
-  อาชีพรับจ้าง         ร้อยละ        8  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
-  อาชีพค้าขาย        ร้อยละ        9  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
6.2    การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก  และอาชีพเสริม  เช่น 
การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 
6.3    การบริการ
                  พื้นที่ตำบลศรีภูมิ  เป็นชุมชนเกษตรส่วนใหญ่  มีร้านค้าบริการ
6.4    การท่องเที่ยว
             ในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ 
6.5    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
6.5.1 การพาณิชย์
-  ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ           จำนวน  6    แห่ง   
-  ร้านค้าต่างๆ                    จำนวน  47  แห่ง        
6.5.2 กลุ่มอาชีพ
  -  มีกลุ่มอาชีพ 
                     -  กลุ่มอิฐประสาน  กลุ่มทอผ้า   กลุ่มตีมีดสนาม  
6.6    แรงงาน
             จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 - 60  ปี  อยู่ในกำลังแรงงาน
ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด  ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50  ปี  บางส่วนไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ  ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้