หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัสน์


“เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เมืองเกษตรกรรมควบคู่กับการพัฒนาแบบสมดุล สิ่งแวดล้อมสะอาดและภูมิทัศน์สวยงาม”

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายไพฑูลย์ ปัญญาเดชานนท์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางวัชนันท์ วิโรจน์รัตนกุล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวแสงแข กิ่งแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม