หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัสน์


“เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เมืองเกษตรกรรมควบคู่กับการพัฒนาแบบสมดุล สิ่งแวดล้อมสะอาดและภูมิทัศน์สวยงาม”

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายไกรยนันต์ พินิจรัมย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ชิงชัยชนะ

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายอัครเดช มโนธรรม

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายอนันต์ ศัตรูพินาศ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายอนุสิษฐ อรุณรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางเนตรนภา ทองยอน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางภัคจิรา เพื่อนรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายวิจิตร โกติรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายธัญพิสิษฐ์ สำรวมจิต

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายบุญมี รัตนดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวเยาวลักษณ์ จิตโชติ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสมพาน เพื่อนรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเหลือง ทองเหมาะ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายจุมพล พะนิรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายวรรณะ ตรีวิเศษ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายปัญญา ผลเจริญ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9