หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายไกรยนันต์ พินิจรัมย์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายสมศักดิ์ ชิงชัยชนะ

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายวรรณะ ตรีวิเศษ

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายสงบ อยู่สุข

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางเนตรนภา ทองยอน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายเทง คำนัน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางสาวัตนาภ์ พินิจัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายบุญมี รัตนดี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวเหรียญ จะเช่นรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเอกราช เสียมราช

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ กำลังรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายปัญญา ผลเจริญ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9