หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัสน์


“เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เมืองเกษตรกรรมควบคู่กับการพัฒนาแบบสมดุล สิ่งแวดล้อมสะอาดและภูมิทัศน์สวยงาม”

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายชลอ ชิงชัยชนะ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายสงบ อยู่สุข

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ กมลรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายพน พิศเพ่ง

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ