หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสิริวัฒน์ สวัสดิกิจจานนท์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  0862440598

 • thumbnail

  นายวิลาศ นิวอนรัมย์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  0610438458

 • thumbnail

  นายเสรี พิศเพ่ง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  0933209597

 • thumbnail

  นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

  0857644140

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายสงบ อยู่สุข

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ กำลังรัมย์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นายบุญมี รัตนดี

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นางจิรามาศ สำราญใจ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายเทง คำนัน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาภรณ์ พินิจรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางสาวเหรียญ จะเช่นรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายเอกราช เสียมราช

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายปัญญา ผลเจริญ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาวบุญรัตน์ ทัฬหนิรันดร์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

  0857644140

 • thumbnail

  จ่าเอกไชยะภัทร สีหานาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

 • thumbnail

  นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางวัชนันท์ วิโรจน์รัตนกุล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายยุทธนา ชัยชุมพล

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวแสงแข กิ่งแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวผ่องศรี คะรานรัมย์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางสาวพิชามญธุ์ พลงาม

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิลัดดา คะชุนรัมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเพชรไพลิน โฆษิตธนสาร

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกสุพรรณ นักบุญ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายวิษณุ พินิจรัมย์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนรัมย์

  ภารโรง

 • thumbnail

  นางศศิประภา พวงยอด

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางสาวสุมาลี ขวัญศิวิไลย์

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายชานน พินิจรัมย์

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายเด่น พะนิรัมย์

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายธนโชติ ชิงชัยชนะ

  คนงานท่ั่วไป

กองคลัง

 • thumbnail

  นางวัชนันท์ วิโรจน์รัตนกุล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นายปริญญา ยาวรัมย์

  เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวสุภาทิพย์ กิ่งแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวพัชรี อยู่สุข

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายยุทธนา ชัยชุมพล

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายยุทธนา ชัยชุมพล

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวภัสสร ว่าเร็วดี

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวชลทิชา ปราบรัมย์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวปัญจมาภรณ์ ทองยอน

  ครู ศพด. วัดศรีภูมิวนาราม

 • thumbnail

  นางโสภิต เสียมราช

  ครู ศพด. วัดประชาศัทธาธรรม

 • thumbnail

  นางสาวยุพิน เข็มดี

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอุไรวรรณ เพื่อนรัมย์

  ครู

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวกชพร พิศกลาง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุรีรัตน์ พายนรินทร์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวแสงแข กิ่งแก้ว

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางสาวญาตาวี ชมบุญ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสรศักดิ์ รสหอม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นายสุรินทร์ ชาวสวน

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน